การประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

การประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เด็กหญิงสุประภาดา น้อยวินิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จากคณะกรรมการระดับจังหวัดอุทัยธานี

ภาพกิจกรรม http://www.utwschool.com/news/new59_17_Good_Student.html