การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปี 2560

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้มีการจัดประชุม เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปี 2560 เพื่อพบปะ พูดคุย สอบถาม แลกเปลี่ยนระหว่าง โรงเรียน กับผู้ปกครอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสืบต่อไป (ชาลี วงษ์รักษ์ : ภาพ)