กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เช่น การแต่งคำประพันธ์ การอ่านบทร้อยกรอง การคัดลายมือ และอัจฉริยภาพทางภาษาไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีนักเรียนสนใจในการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ในวันกิจกรรมได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงมีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม (ชาลี วงษ์รักษ์ : ภาพ)