นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานและทักษะทางวิชาการนักเรียน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค(กลุ่มภาคเหนือ)

นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานและทักษะทางวิชาการนักเรียน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค(กลุ่มภาคเหนือ) ดังนี้ 
1. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่1 โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
2. รางวัลชมเชย การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. ด.ญ.ฐิติพร  อุนการุณวงษ์
2. ด.ญ.ธัญชนก ทองบุญ
3. ด.ญ.นวพร  อบอาย
4. ด.ช.วรเมธ  เกตุสุรินทร์