กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมเกียรติ พิมพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์
นายธนรัตน นิลประภา
นายอัณณพ เสมียนหร่าย
นายแดน มหาสุชลน์
วรนุช ประดิษฐพงษ์