ภาษาต่างประเทศ

นางเนตรนภา มีแสงพราว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางอุไร ธรรมายน
นางทักษพร พันธ์เขตรการ
นายภาณุภาพ ฉัตรอุทัย
นางสุนุตชา อุบลจร
นางสาวพรทิพย์ ตระกูลโตนิยม
นางกัญญารัตน์ จำรัส
นางสาวอานันฑิตา กระต่ายทอง
นางสาวสุลาวัลย์ เพชรสุวรรณ
นางรัตนา คำโฉม
นายประวีณธรรม ทองเกล็ด
นายยุทธนา ต๊ะบุญเรือง
นางดารุณี อินทุฤทธิ์