คณิตศาสตร์

นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวสมสุข ทองพลาย
นางกษมา เกิดประสงค์
นางสมสุข โชติพิเชษฐ์
นางญานี แก้วจัง
นางสาวสุภาวรรณ มานะการ
นางวรรณา พิมพันธุ์
นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์
นายนิรันดร์ บุญศรี
นายเทพรักษ์ แกล้วกสิกรรม
นางสาวจันทิมา กุลศรี
ชิตพล สะอาด