วิทยาศาสตร์

นางสุภรรณี ดีเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายชัยเรศน์ ฉลาดธัญญกิจ
นายสมชาย วงษ์พานิช
นายสมจิตร นาเมืองรักษ์
นางกิตริยา กล้าวิทย์กรรม
นางสาวกรองกาญจน์ ขวัญไกรศิริ
นายอนุชา ตู้แก้ว
นายจรัญ พัสสาริกรณ์
นางนภาพันธ์ พลหาร
นางผานิต เทศนา
นายนวัตกรณ์ พลหาร
นางรัตนา ฉัตรศรีรัตน์
นางสาวสุชาดา ภูวนาถ
นางสาวกาญจนา พรหมสูตร์
นางสาวสุพัตรา ใจดี
นางสาวนภาพร สืบสายทองแท้
นางสาวจตุพร อุยตระกูล