สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางนภาภรณ์ กล้าวิกย์กรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายนิพนธ์ แสงเล็ก
นายถวิล พึ่งสุข
นางมณีรัตน์ กาญจนกูล
นางศรีสมบัติ คำมะวงศ์
นางสาวสุภาวดี กระแสสินธุ์
นางชิวากร ดีเจริญ
นางธนวรรณ สอนธิราช
นางอาภากร นาวีระ
นางสาวเกศรินทร์ แสนอุลัย
นางสาวคณารัตน์ ศรีมุข
นางสาวอมาวสี วิริยะนุเคราะห์
นายธงชัย สิงห์ไชย
นางสาวนวลวรรณ คันศร
ครูอัตราจ้าง