ภาษาไทย

นางจิตรลดา วงษ์พานิช
หัวหน้ากลุ่มสาระการฯ
นางบุศรินทร์ หาญเมธาคุณ
นางสุรีรัตน์ ส่งเสริมภักดี
นางผานิต ประชุมชัย
นางสุทิศา พะวา
นายธนวัฒน์ ทองวิชิต
นางสาวกชกร ช้อนคราม
นางสาวเวธนี พัฒโนทัย
นางสาวงามตา ยิ้มยัง
นายพงศกร สีระวัตร
นางสาวลาวรรณ ทัยคุปต์