สุขศึกษาและพลศึกษา

นายศิวนัต ใหลประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวศศิธร เลาหพรรค
นางสมพร ตั้งเจริญศิลป์
นางสาวอัญคณางค์ ดำนงค์
นายนัฐคม นาคยา