กลยุทธ์ (STRATEGIES)

กลยุทธ์ (STRATEGIES)

1. ยกระดับโรงเรียนให้มีคุณภาพและเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2. ยกระดับโรงเรียนให้มีคุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. ยกระดับให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีและภาษาดิจิตอลเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

4. ยกระดับครูให้เป็นครูมืออาชีพ

5. ยกระดับให้ผู้เรียนมีทักษะการดำเนินชีวิตตามวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา