ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

      โรงเรียนของเราชื่อว่า “โรงเรียนอทัยวิทยาคม” ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน 333 บ้านเนินตูม ตําบลสะแกกรัง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี ติดกับถนนสายอทัยธานี-พหลโยธิน เป็นโรงเรียนแบบ สหศึกษาประจําจังหวัดอุทัยธานี

     ปี 2515 กระทรวงศึกษาธิการ ได้รวมโรงเรียนเบญจมราชูทิศอุทัยธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วน และโรงเรียนอุทัยทวีเวทซึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วน เป็นโรงเรียนเดียวกันและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอุทัยวิทอาคม โดยยังใช้สถานที่เดิมแยกเป็นโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 (เรียนที่โรงเรียนอุทัยทวีเวท) และโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 2 (เรียนที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ) ขณะนั้น นายยงยุทธ สาธิตานันท์ เป็นครูใหญ่ เพื่อรอการก่อสร้างอาคาร เรียนในที่แห่งใหม่ ในท้องที่หมู่ 2 บ้านเนินตูม ตําบลสะแกกรัง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมี ผู้บริจาคที่ดินให้ประมาณ 77 ไร่ 10 ตารางวา วันที่ 26 พฤษภาคม 2520 ย้ายโรงเรียนจากโรงเรียนเดิมทั้ง 2 แห่ง มารวมกันที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จนถึงปัจจุบัน รายชื่อผู้บริจาคที่ดินให้มีดังนี้

จากมูลนิธิ 22 ไร่ 1 งาน – ตารางวา

ป้อมูลนิธิ 27 ไร่ 2 งาน – ตารางวา

นายพินิจ เลาหวิโรจน์ – ไร่ – งาน 10 ตารางวา

นางสนิท กาญจโนภาส 10 ไร่ – งาน – ตารางวา

นายมณเฑียร กฤษณพันธ์ 3 ไร่  – งาน – ตารางวา

นายทวี เต่าทอง 11 ไร่ 1 งาน – ตารางวา

นายเทียน ขหัตถุ 3 ไร่ 2 งาน – ตารางวา