ความเป็นมาของโรงเรียนอุทัยทวีเวท

พ.ศ. 2461 กระทรวงธรรมการได้ส่ง นายผูก นิลพงศ์ มาดํารงตําแหน่งครูใหญ่ จึงอนุมัติให้สร้าง โรงเรียนขึ้นใหม่ หลังที่ว่าการอําเภอน้ําซึม (อําเภอเมืองอุทัยธานี) เป็นเนื้อที่ของโรงเรียนทั้งหมด 7 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา เปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นประโยคประถม จนถึงมัธยมปีที่ 4 เป็นแบบสหศึกษา เปิด ทําการสอนตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2465 ให้ชื่อว่า “โรงเรียนประจําจังหวัดอุทัยธานีอุทัยเทวีเวท” (ปัจจุบัน เป็นโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี) ย้ายนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ มาสอนที่โรงเรียนอุทัยทวีเวท โรงเรียน เบญจมราชูทิศ ให้เป็นโรงเรียนประจําอําเภอ ต่อมาได้เป็นโรงเรียนสตรีประจําจังหวัด ชื่อ โรงเรียนสตรี เบญจมราชูทิศ ใน พ.ศ. 2468 นักเรียนสตรีได้แยกจากโรงเรียนอุทัยทวีเวทไปรวมกับโรงเรียนสตรี เบญจมราชูทิศ ใช้ชื่อ “เบญจมราชูทิศ” (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี)