ข้อมูลจำเพาะ

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธอุทัยธรรมาภิบาลศักดิ์สิทธิ์

ตราประจำโรงเรียน : พระอาทิตย์ชักรถ

อักษรย่อโรงเรียน: อ.ท.ว.

คติพจน์: วิชฺชา วิเสโส โปสสฺส “วิชาเป็นคุณวิเศษของคน”

คำขวัญ: เรียนเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน: ต้นสุพรรณิการ์

สีประจำโรงเรียน: เหลือง – แดง

เหลือง หมายถึง ศาสนา

แดง หมายถึง ชาติ

เพลงประจำโรงเรียน: มาร์ช อ.ท.ว.

อัตลักษณ์ : อ.ท.ว. จิตอาสา พัฒนาสังคม

เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นไทย ใส่ใจนวัตกรรม