ข้อมูลโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

  1. ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 333 ตําบลสะแกกรัง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000 โทรศัพท์ 056-511334 โทรสาร 056-514471 Website : https://www.utw.ac.th สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

  2. ระดับที่เปิดสอน โรงเรียนอุทัยวิทยาคมเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  3. เขตพื้นที่บริการ มีเขตพื้นที่บริการ 9 ตําบล ได้แก่ 1. ตําบลท่าซุง หมู่ที่ 1, 2, 5, 7 2. ตําบลน้ําซึม หมู่ที่ 1, 2 3. ตําบลสะแกกรัง หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4. ตําบลดอนขวาง หมู่ที่ 4, 5 ตําบลหนองแก หมู่ที่ 6 ตําบลเนินแจง หมู่ที่ 8 ตําบลหนองพังค่า หมู่ที่ 1, 2, 6 8. ตําบลหาดทะนง หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ตําบลอุทัยใหม่ ทั้งตําบล