คลังเอกสารสื่อการเรียนการสอน

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

– ครูกชกร ช้อนคราม

-ครูปิยวรรณ เหมือนแก้ว

-ครูสุทิศา พะวา

-ครูพงศธร สีระวัตร

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

– ครูไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์

– ครูนิรันดร์ บุญศรี

– ครูสมสุข ทองพลาย

– ครูกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์

– ครูจันทิมา กุลศรี

– ครูโชติรส ชุติพานิชเทศก์

– ครูเทพรักษ์ เเกล้วกสิกรรม

– ครูปิติพงษ์ วิริยาภรณ์ประภาส

– ครูกษมา เกิดประสงค์

– ครูศุภัสสราพร มานะการ

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

-ครูอนุชา ตู้แก้ว

– ครูกาญจนา พรหมสูตร์

-ครูจตุพร อุยตระกูล

-ครูเสาวรส สงวนกลิ่น

-ครูณัฐวรรณ เอี่ยมรักษา

-ครูนภาพร สืบสายทองดีแท้

-ครูวีรญาดา บางแบ่ง

 

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-ครูนภาภรณ์ กล้าวิกย์กรรม

-ครูศรีสมบัติ คำมะวงศ์

-ครูอาภากร นาวีระ

-ครูชิวากร ดีเจริญ

-ครูธนวรรณ สอนธิราช

-ครูสุภาวดี กระแสสินธุ์

-ครูภูวนาท ธรรมายน

-ครูศิริลักษณ์ ฟั้นนาง

-ครูศศิภา วินัยพานิช

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

-ครูจินตสิทธิ์ เที่ยงพุ่ม

-ครูปิยธิดา สำนวลกลาง

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

-ครูวรนุช ประดิษฐพงษ์

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

-ครูจงดี คำแสน

 – ครูวันทนีย์ แก้วทอง

– ครูดิศราพา ศรีนุช

– ครูชูศิลป ศรีสุข

– ครูพิชญะ โชคพล

-ครูชัชวาลย์ ฝ่ายกระโทก

– ครูสันธินี บำรุงสุข

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

-ครูภานุภาพ ฉัตรอุทัย

-ครูยุทธนา ต๊ะบุญเรือง

-ครูประวีณธรรม ทองเกล็ด

-ครูชนิดา เพ็งไธสง

  • งานแนะแนว

– ครูพรรนิกา ทองศิริ

 – ครูศิริพร วรรธนาศรี