ความเป็นมาของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

    เดิมตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เปิดทําการสอนครั้งแรก 21 กันยายน พ.ศ. 2456 ระยะแรก นายน้อม รักษาการแทน เพื่อรอ นายผัน ชูโชย ครูใหญ่ที่กระทรวงธรรมการส่งมา เป็นครั้งแรก เปิดสอนชั้น ป.1 – ป.4

    เมื่อย้ายโรงเรียนไปสร้างใหม่ เป็นโรงเรียนประจําจังหวัดอุทัยธานี “อุทัยทวีเวท” เมื่อ พ.ศ. 2465 โรงเรียนเบญจมราชูทิศตัวอย่าง ได้เป็นโรงเรียนประจําอําเภอ ส่วนนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ได้เรียนรวมกันกับโรงเรียนอุทัยทวีเวท ที่อาคารหลังแรก จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2468 จึงแยกเป็นโรงเรียนชาย และโรงเรียนหญิง

    พ.ศ. 2468 ได้ย้ายมาสร้างอาคารเรียนใหม่ในที่ดินฟากคลองฉนวน ทางทิศเหนือยกฐานะเป็นโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดอุทัยธานี “เบญจมราชูทิศ” มี นางหาด ธนโกสัย เป็นครูใหญ่ (ปัจจุบันเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี)

   2508 ได้รวมโรงเรียนการช่างสตรีอุทัยธานี กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เข้าด้วยกันใช้ชื่อว่า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดทําการสอนตามโครงการมัธยมแบบประสม