ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสหวิทยาเขตประโคนชัย

ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสหวิทยาเขตประโคนชัย ประกอบด้วย โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม, โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร, โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์, โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม, โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม, โรงเรียนไพศาลพิทยาคม, โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โดยคณะศึกษาดูงานได้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้แก่ ศูนย์ดนตรีไทย ศูนย์สะเต็มศึกษา ศูนย์พฤกษศาสตร์ และ ศูนย์การเกษตรพอเพียง