ประกาศการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019