ประกาศ การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดCovid-19