ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019