พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและภาษาดิจิตอลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและการเรียนรู้

3. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

4. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ

5. พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตตามวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา