วิสัยทัศน์ (VISION)

วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนอุทัยวิทยาคมเป็นผู้นำระดับชาติในการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และดำเนินชีวิตตามวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา