เป้าประสงค์ (GOALS)

เป้าประสงค์ (GOALS)

1. โรงเรียนมีคุณภาพและเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

3. ผู้เรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีและภาษาดิจิตอลเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

4. ครูเป็นครูมืออาชีพ

5. ผู้เรียนมีทักษะการดำเนินชีวิตตามวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา