คุรุกษิณาลัย 2563

ในวันที่ 21 กันยายน 2563 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้จัดกิจกรรม กษิณาลัย ให้แก่รายผู้บริหาร ครู และบุคลากร ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ โดยมี ส.ส. เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการในครั้งนี้

รายนามผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563

1. นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

2. นางพรพิมล  พิชญกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

3. นางธนพร  สงกรุง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

4. นางจิตรลดา วงษ์พานิช ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

5. นางทักษพร พันธ์เขตรการ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

6. นางสมพร ตั้งเจริญศิลป์  ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

7. นายอวยชัย จุนทการ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

8. นายเกียรติก้อง  พุทธยากูล ลูกจ้างประจำ