นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. ดำเนินการพัฒนาแผนการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมดำเนินการพัฒนาแผนการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้เผยแพร่เป็นสื่อทางไกลแก่ครูผู้สอนทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
โดยเข้าประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร
และประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแผนการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร