นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นผู้สาธิตการสอนในการบันทึกวีดิทัศน์เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ทางออนไลน์ และเป็นแนวทางในการสอนคณิตศาสตร์เนื้อหาที่ยากและซับซ้อน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.256

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ได้มอบหนังสือและเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ศิษย์เก่าโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้มอบหนังสือและเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์และพัฒนาโรงเรียน ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

“อ.ท.ว. เกมส์” กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน “อ.ท.ว. เกมส์”ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีท่านเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมในปีนี้ มีการแสดงเต้นบาสโลป กิจกรรมแสดงคีตะ มวยไทย และการแสดงของแต่ละคณะสี

ท่านชาดา ไทยเศรษฐ์ ได้มอบสื่อสะเต็มศึกษาและรถตู้ ให้แก่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ท่าน ชาดา ไทยเศรษฐ์ ได้มอบสื่อสะเต็มศึกษา และ รถตู้ ให้แก่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อีกทั้งท่านยังชื่นชมผลงานกิจกรรมการออกแบบ STEM ของนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีท่านชาดา ไทยเศรษฐ์ และนายจักรริศน์ ทิพย์รังษี นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กล่าวให้โอวาทเป็นประธานในการเปิดพิธีการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้

โรงเรียนอุทัยวิทยาคมเข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.จิณณาวัฒน์  โคมบัว และคณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยทางโรงเรียนได้จัดการแสดงผลงานและรางวัลต่างๆที่โรงเรียนได้ดำเนินการ ณ ห้องประชุมศุภรัตน์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลใน การแข่งขันวาดภาพระบายสี สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 10 ระดับม.ต้น

การแข่งขันวาดภาพระบายสี สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 10 ระดับม.ต้น (รอบคัดเลือกภาค) วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ กทม.

รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายกฤติธี เพ็ชร์สุกใส ม. 3/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงวนัชพร แป้นทอง ชั้นม. 1/6