ท่านชาดา ไทยเศรษฐ์ ได้มอบสื่อสะเต็มศึกษาและรถตู้ ให้แก่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ท่าน ชาดา ไทยเศรษฐ์ ได้มอบสื่อสะเต็มศึกษา และ รถตู้ ให้แก่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อีกทั้งท่านยังชื่นชมผลงานกิจกรรมการออกแบบ STEM ของนักเรียน