ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีท่านชาดา ไทยเศรษฐ์ และนายจักรริศน์ ทิพย์รังษี นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กล่าวให้โอวาทเป็นประธานในการเปิดพิธีการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้