นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นผู้สาธิตการสอนในการบันทึกวีดิทัศน์เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ทางออนไลน์ และเป็นแนวทางในการสอนคณิตศาสตร์เนื้อหาที่ยากและซับซ้อน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน