นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นผู้สาธิตการสอนในการบันทึกวีดิทัศน์เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ทางออนไลน์ และเป็นแนวทางในการสอนคณิตศาสตร์เนื้อหาที่ยากและซับซ้อน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.256

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ได้มอบหนังสือและเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ศิษย์เก่าโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้มอบหนังสือและเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์และพัฒนาโรงเรียน ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง