ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ได้มอบหนังสือและเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ศิษย์เก่าโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้มอบหนังสือและเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์และพัฒนาโรงเรียน ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง