📌ปฏิทินรับสมัครนักเรียน โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564

ระเบียบการรับนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ระเบียบการรับนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564