การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2562  คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแสงจันทร์ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการนำของดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและงานสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนต่อไป