การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2562  คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแสงจันทร์ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการนำของดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและงานสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนต่อไป

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.จิณณาวัฒน์  โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และเจิมหนังสือเพื่อเป็นศิริมงคล อีกทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในแต่ละระดับชั้น ในปีการศึกษานี้เป็นโอกาสอันดีที่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้ร่วมกิจกรรม การไหว้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงตนเป็นศิษย์ของนักเรียนต่อครูบาอาจารย์