ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริพิชา หมั่นเสมอ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Code.Game และเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขัน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริพิชา หมั่นเสมอ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Code.Game และเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขัน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกิจกรรมนี้ต้องการค้นหานักเรียนที่มีความสามารถในการ Coding และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและการมีงานทำ

ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้มีการจัดกิจกรรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและการมีงานทำ โดยมีนายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดกิจกรรมได้อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คุณครูโรงเรียนมัธยมในจังหวัดอุทัยธานี ในหัวข้อ Code To Learn และการเยี่ยมชมห้องเรียนสะเต็มศึกษา และ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร ร.ศ.ดร.ธีรวัฒน์ ประกอบผล จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปีการศึกษา 2562

ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้มีคุณครูผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้แก่ 1. คุณครูสมจิตร นาเมืองรักษ์ 2. คุณครูมณีรัตน์ กาญจนกูล 3. คุณครูสุชาดา ภูวนาถ 4. คุณครูสุมาลี โพธิพิทักษ์ 5. คุณครูผานิต เทศนา และ 6.คุณครูพสิษฐ์ นาตยา

ประเมินโรงเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ในวันที่ 25 กันยายน 2562 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 โดยโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับคำแนะนำในการประเมินโรงเรียนในครั้งต่อไป

การมอบทุนมูลนิธิพลเรือเอกสงัด ชลออยู่

ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ทางโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้ต้อนรับคณะฯ และมอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2562