กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.จิณณาวัฒน์  โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และเจิมหนังสือเพื่อเป็นศิริมงคล อีกทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในแต่ละระดับชั้น ในปีการศึกษานี้เป็นโอกาสอันดีที่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้ร่วมกิจกรรม การไหว้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงตนเป็นศิษย์ของนักเรียนต่อครูบาอาจารย์