กิจกรรมสงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562

โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้จัด กิจกรรมการสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรคุณครูผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย รวมทั้งเป็นการแสดงความเคารพกตัญญู ต่อคุณครูผู้เกษียณอายุแล้ว ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม