กิจกรรมสงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562

โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้จัด กิจกรรมการสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรคุณครูผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย รวมทั้งเป็นการแสดงความเคารพกตัญญู ต่อคุณครูผู้เกษียณอายุแล้ว ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมเข้าร่วม พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ในวันที่ 6-8 เมษายน 2562 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้เข้าร่วม พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

  

โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้จัดพิธีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านเผด็จ นุ้ยปรี เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนในครั้งนี้