พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

  

โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้จัดพิธีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านเผด็จ นุ้ยปรี เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนในครั้งนี้