ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมที่ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ในการสอบO-NET ในแต่ละรายวิชา