มุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปีการศึกษา 2562

ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้มีคุณครูผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้แก่ 1. คุณครูสมจิตร นาเมืองรักษ์ 2. คุณครูมณีรัตน์ กาญจนกูล 3. คุณครูสุชาดา ภูวนาถ 4. คุณครูสุมาลี โพธิพิทักษ์ 5. คุณครูผานิต เทศนา และ 6.คุณครูพสิษฐ์ นาตยา