การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและการมีงานทำ

ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้มีการจัดกิจกรรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและการมีงานทำ โดยมีนายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดกิจกรรมได้อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คุณครูโรงเรียนมัธยมในจังหวัดอุทัยธานี ในหัวข้อ Code To Learn และการเยี่ยมชมห้องเรียนสะเต็มศึกษา และ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร ร.ศ.ดร.ธีรวัฒน์ ประกอบผล จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปีการศึกษา 2562

ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้มีคุณครูผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้แก่ 1. คุณครูสมจิตร นาเมืองรักษ์ 2. คุณครูมณีรัตน์ กาญจนกูล 3. คุณครูสุชาดา ภูวนาถ 4. คุณครูสุมาลี โพธิพิทักษ์ 5. คุณครูผานิต เทศนา และ 6.คุณครูพสิษฐ์ นาตยา

ประเมินโรงเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ในวันที่ 25 กันยายน 2562 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 โดยโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับคำแนะนำในการประเมินโรงเรียนในครั้งต่อไป

การมอบทุนมูลนิธิพลเรือเอกสงัด ชลออยู่

ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ทางโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้ต้อนรับคณะฯ และมอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

นายพิชญะ โชคพล ได้รับรางวัล Global Teacher Award 2019 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

ในวันที่ 25 กันยายน 2562 นายพิชญะ โชคพล ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับรางวัล  Award Winner – Global Teacher Award 2019 จาก AKS Education ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยมี Educators เข้าร่วมทั้งหมด 76 ประเทศ ทั่วโลก โดยรางวัลตัดสินจากการมีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน และเข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษาในระดับนานาชาติ

21st CCPath เส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21

21st CCPath เส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 จัดโดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 โดยมีโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ในงานได้รับเกียรติจากท่านเผด็จ นุ้ยปรี นายก อบจ.อุทัยธานี เป็นประธาน และ ท่านบุุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ได้มาเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี

เด็กชายธนัชชัย กาญจโนภาสได้รับเหรียญรางวัลชมเชยจากการเป็นตัวแทนนักเรียนประเทศไทยเข้าแข่งขัน Taipei International Cup Mathematics and Mental Arithmetic Competition 2019

เด็กชายธนัชชัย กาญจโนภาส นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับเหรียญรางวัลชมเชยจากการเป็นตัวแทนนักเรียนประเทศไทยเข้าแข่งขัน Taipei International Cup Mathematics and Mental Arithmetic Competition 2019 โดยได้คะแนนลำดับที่ 4