21st CCPath เส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21

21st CCPath เส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 จัดโดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 โดยมีโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ในงานได้รับเกียรติจากท่านเผด็จ นุ้ยปรี นายก อบจ.อุทัยธานี เป็นประธาน และ ท่านบุุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ได้มาเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี