โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.256