ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ลูกเหลือง – แดง ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด ระดับจังหวัดอุทัยธานี ปีการศึกษา 2560