กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับการคัดเลือกการประเมินเชิงประจักษ์ จาก สพฐ. สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ

นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย งาน 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

งาน ๙๖ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ได้รับรางวัล ๕ คน ดังนี้
การประกวดตอบปัญหาสำนวนไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ น.ส.นิตยตา สะสาร
รางวัลชมเชย น.ส.กุลวดี หิรัญ
รางวัลเข้าร่วม น.ส.เสาวณีย์ สิงห์แรง
การประกวดกลอนสุภาพ ได้รับรางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่
นายณัฐวัฒน์ สุขงาม น.ส.จินดารัตน์ มีโพธิ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจุฑารัตน์ สมัครการค้า และ เด็กหญิงศตพร เลาห์อุทัยวัฒนา ได้รับรางวัลในการแข่งขันการสะกดคำ Spelling Bee งาน 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สมัครการค้า ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 ในการแข่งสะกดคำ Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000. บาท  และ เด็กหญิงศตพร เลาห์อุทัยวัฒนา ได้รับรางวัลชมเชย ในเวทีการแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 96 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติของมหาวิทยาลัย