นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย งาน 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

งาน ๙๖ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ได้รับรางวัล ๕ คน ดังนี้
การประกวดตอบปัญหาสำนวนไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ น.ส.นิตยตา สะสาร
รางวัลชมเชย น.ส.กุลวดี หิรัญ
รางวัลเข้าร่วม น.ส.เสาวณีย์ สิงห์แรง
การประกวดกลอนสุภาพ ได้รับรางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่
นายณัฐวัฒน์ สุขงาม น.ส.จินดารัตน์ มีโพธิ์