ทำบุญครบรอบวันประกาศจัดตั้งโรงเรียนอุทัยวิทยาคมครบ ๕๐ ปี

ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม ทำบุญครบรอบวันประกาศจัดตั้งโรงเรียนอุทัยวิทยาคมครบ 50 ปี จากการรวมระหว่างเบญจมราชูทิศ และโรงเรียนอุทัยทวีเวท โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม และ ผู้บริหารและครูเก่า ได้มาร่วมในกิจกรรมทำบุญ และร่วมกันปลูกต้น ต้นราชพฤกษ์ จำนวน 9 ต้น ร่วมกัน